خبر, کودک و نوجوان

تغذیه در موفقیت تحصیلی دانش آموزان چقدر موثر است؟

موفقیت تحصیلی کودکان و نوجوانان با تغذیه و شاخص های تغذیه ای همچون قد و وزن مرتبط است.

براساس بررسی های علمی بین تغذیه و شاخص های مدرسه ای مانند نمرات، پیشرفت تحصیلی و مهارت های علمی و فکری و تمرکز در کلاس درس ارتباط مستقیمی وجود دارد.

به گزارش آرتی‌کالابه نقل از خبرگزاری مهر، سوء تغذیه، گرسنگی و کمبود های تغذیه ای، از جمله کمبود ریز مغذی ها و الگوی غذایی ناسالم با موفقیت کمتر تحصیلی و بالعکس رژیم سالم و وضعیت تغذیه ای مطلوب با موفقیت بیشتر همراه بوده است.

تاثیر تغذیه بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تاثیر تغذیه بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محمدرضا مازندریان کارشناس ارشد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مطالعه ای را بر روی تعدادی از دانش آموزان شهر تهران انجام داده است.

هدف این مطالعه تعیین رابطه وضعیت وزن و کیفیت دریافت غذایی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال آخر دبیرستان در شهر تهران است.

بنابراین این گزارش، این مطالعه مقطعی، بر روی ۳۰۹ دختر و ۳۱۷ پسر دانش آموز ۱۷ تا ۱۹ ساله از ۹ منطقه از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد.

از هر دانش آموزان، دو یادآمد خوراک ۲۴ ساعته از طریق مصاحبه توسط کارشناسان تغذیه آموزش دیده گرفته و همچنین وزن و قد دانش آموزان اندازه گیری و نمایه توده بدن برای تعیین وضعیت وزن محاسبه شد.

دانش آموزان بر اساس نمودار نمایه توده بدن برای سن سازمان جهانی بهداشت، به گروه های خیلی لاغر، لاغر و وزن طبیعی طبقه بندی شدند. عملکرد تحصیلی بر اساس نمرات کسب شده در امتحانات کشوری سال سوم دبیرستان ارزیابی شده است که براساس یافته ها، میانگین دریافت انرژی در دانش آموزان دختر ۱۸۰۰ و در پسر ها ۲۸۰۰ کیلوکالری بود.

رابطه معکوس بین تغذیه و نمایه توده بدن با عملکرد تحصیلی دخترها و  پسرها

تغذیه و نمایه توده بدن پسرها و دخترها

رابطه معکوس بین  تغذیه و نمایه توده بدن با عملکرد تحصیلی دخترها و  پسرها

این گزارش می افزاید: از نظر دریافت انرژی و درشت مغذی ها بین دختر و پسر تفاوت معنی دار دیده می شود. اما این تفاوت بین مناطق محل تحصیل به تفکیک جنس وجود نداشت. بین وضعیت وزن دانش آموزان دختر و پسر اختلاف معنی دار مشاهده شد.

اما بین مناطق سه گانه در مورد وضعیت وزن در دختر ها و در پسر ها  اختلاف معنی داری وجود نداشت.

درصد اضافه وزن در دختران و پسران تقریبا یکسان و حدود ۲۴ درصد بود، اما شیوع چاقی در پسر ها دو برابر دختر ها (حدود ۲۶ درصد) بود. بعد از تعدیل مخدوش گر ها، رابطه مستقیم ضعیفی بین شاخص کیفیت دریافت غذایی و عملکرد تحصیلی و همچنین رابطه معکوسی بین تغذیه و نمایه توده بدن و عملکرد تحصیلی هم دخترها و هم در پسرها مشاهده شد.

براساس نتایج این مطالعه رابطه ای معنی داری بین کیفیت رژیم غذایی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی مشاهده نشد و همچنین رابطه ای بین وضعیت وزن و عملکرد تحصیلی مشاهده نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *