صفحه تخته نرد و شطرنج چوبی خاتم طرح عباسی

ناموجود


تصویر صفحه تخته نرد و شطرنج چوبی خاتم طرح عباسی
صفحه تخته نرد و شطرنج چوبی خاتم طرح عباسی

ناموجود