برچسب: رکورد دار روبیک

کودک و نوجوان ثبت رکورد 4 ثانیه و 22 صدم ثانیه روبیک 3*3 توسط فیلیکس

ثبت رکورد 4 ثانیه و 22 صدم ثانیه روبیک 3*3 توسط فیلیکس